Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

Con của DHTB Houston được giải Nhất và Thủ Khoa trong Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Khóa 2011

Trâm Anh được giải Hạng Nhất trong Bậc Mở Mắt I, GDPT Huyền Quang, Khóa 2011


 

 


Tâm được giải Thủ Khoa trong Bậc Sơ Sanh, GDPT Huyền Quang, Khóa 2011