Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

 

Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2019-2021

Chức Vụ Họ và Tên Điện Thoại Điện Thư
Hội Trưởng Ông Phạm Quốc Bình 281-494-6004 (nhà)
832-563-1018 (di động)
binhph@gmail.com
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Ông Bùi Ngọc Tuyền 832-509-2512 (nhà)
713-366-1274 (di động)
tuyenbui2@yahoo.com
Phó Hội Trưởng Nội Vụ Ông Nguyễn Văn Bút 281-858-7446 nguyen.vanbut@yahoo.com
Thủ-Quỹ kiêm Thư-Ký Soan Phi 713-855-9641 soanphi@gmail.com
Ban Điều Hành Website Ông Phạm Quốc Bình 281-494-6004 (nhà)
832-563-1018 (di động)
binhph@gmail.com

Ban Cố Vấn

Họ và Tên Điện Thoại
Ông Tô Văn Kiểm 281-242-3907
Ông Phạm Hữu Thế 281-491-3188
Ông Vũ Tiến Lợi 713-774-1539